• NBCN

Đảng là điểm tựa vững chắc cho tổ chức Công đoàn?


Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai

Tin tóm lược: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trả lời phỏng vấn đầu năm Canh Tý của báo Lao Động, về vấn đề phát triển tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước như sau:

...

Đến nay, có hơn 12.000 tổ chức cơ sở Đảng ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, hơn 180.000 đảng viên đang làm việc trong khu vực này. Con số này nếu so với năm 2010 tăng 6 lần, nhưng nếu so với số lượng lớn người lao động của doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thì số đảng viên hiện có ở khu vực này còn rất thấp. 

...

"Để khu vực (doanh nghiệp ngoài nhà nước) này phát triển, không chỉ là cơ chế, chính sách, pháp luật mà còn phải quan tâm mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó chú trọng vai trò đại diện cho người lao động của tổ chức Công đoàn. Những năm tiếp theo, mục tiêu xây dựng Công đoàn vững mạnh là mục tiêu quan trọng. Sự vững mạnh của Công đoàn sẽ đảm bảo cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng để thực hiện tốt đối với người lao động trong các doanh nghiệp, đồng thời, phải tăng số lượng đảng viên trong các tổ chức công đoàn cơ sở, quan tâm lựa chọn cán bộ, đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. 


Trong những năm gần đây, Đảng đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường phát triển tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị khác, đó là  Chỉ thị 07-CT/TW ngày 23.11.1996 của Bộ Chính trị, Kết luận 80-KL/TW ngày 29.7.2010 và Thông báo 22-TB/TW ngày 11.4.2017 của Ban Bí thư. Gần đây nhất, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18.3.2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân nhấn mạnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng thời, thủ tục kết nạp đảng viên tại Điều 4 Điều lệ Đảng quy định ở những doanh nghiệp không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn cơ sở được giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng thay cho 1 người giới thiệu là đảng viên, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn chủ động tham gia phát triển đảng viên.

...

Trong nhiệm kỳ 2018- 2023, Công đoàn đã xây dựng mục tiêu, mỗi năm tổ chức công đoàn cơ sở phải giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu doanh nghiệp có trên 10 người lao động sẽ có tổ chức công đoàn. Đây là mục tiêu quan trọng trước khi Việt Nam gia nhập Công ước 87 về quyền tự do hiệp hội và bảo vệ quyền được tổ chức, là công ước cuối cùng trong 8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). -Trương Thị Mai

...

Những đảng viên xuất thân, trưởng thành từ phong trào công nhân, đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ góp phần đắc lực cho chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, làm cầu nối giữa Đảng với người lao động, củng cố niềm tin của người lao động với Đảng. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chính là điểm tựa vững chắc cho Công đoàn, có tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, đảm bảo định hướng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở, khẳng định vai trò của công đoàn đối với người lao động".


Bạn nghĩ thế nào về những phát biểu này?