Đổi mới hoạt động Ủy ban Kiểm tra Công đoàn để sát với tình hình thực tế


Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng hiện quản lý 131 công đoàn cơ sở, 917 tổ công đoàn. Ảnh: Mai Dung

Tin tổng hợp: Ở một số đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng, công tác uỷ ban kiểm tra công đoàn chưa được quan tâm đúng mức... Đó là thực trạng được các đại biểu đưa ra tại toạ đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn cơ sở và tổ công đoàn trong tình hình mới” do Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức ngày 13.12.2019.


Đánh giá thêm về thực trạng hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, các đại biểu chỉ ra khó khăn về công tác cán bộ. Cụ thể, cán bộ làm công tác kiểm tra chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, thường xuyên biến động do thay đổi nhân sự. Nhiều công đoàn cơ sở có uỷ ban kiểm tra nhưng không xây dựng quy chế hoạt động… Thời gian qua, công đoàn ngành tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ uỷ ban kiểm tra, song, việc tham dự của các cán bộ làm công tác này chưa đầy đủ, bố trí cán bộ không đúng đối tượng nên hiệu quả không cao…  


Về hoạt động tổ công đoàn, toàn ngành có 917 tổ công đoàn, song ở nhiều doanh nghiệp, tổ trưởng sản xuất kiêm tổ trưởng công đoàn nên thời gian dành cho công tác công đoàn hạn chế…


Từ thực tế đó, các đại biểu trao đổi, đưa ra giải pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động uỷ ban kiểm tra, tổ công đoàn tại cơ sở:

  • kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy uỷ ban kiểm tra công đoàn;

  • chủ động xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch kiểm tra hằng năm;

  • xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ gắn với đặc thù của đơn vị;

  • đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ công đoàn cho phù hợp với đặc thù của từng tổ;

  • công đoàn cơ sở bảo đảm chi phụ cấp với tổ trưởng công đoàn để động viên đội ngũ này...


Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng hiện quản lý 131 công đoàn cơ sở với hơn 45 nghìn lao động. Các công đoàn cơ sở thuộc đơn vị, doanh nghiệp với ngành nghề chủ yếu là da giầy, may mặc, sản xuất bao bì, cơ khí…© 2020 Trang NHÓM BẠN CÔNG NHÂN

nghiepdoan@nhombancongnhan.com