• NBCN

Đảng CSVN là của giai cấp công nhân hay giai cấp cán bộ công đoàn?

Công đoàn phục vụ công nhân hay phục vụ đảng? Nếu bạn chịu khó đọc tin công đoàn để có lời đáp cho câu hỏi trên thì chẳng khó gì để trả lời câu hỏi kế tiếp này: Đảng CSVN là của giai cấp công nhân hay giai cấp cán bộ công đoàn?